Ngày 18/03/2017 07:50:12
BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ THỊ XÃ BÌNH MINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ
Sáng ngày 16 tháng 3 năm 2017, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế thị xã Bình Minh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thị xã, với sự tham dự của các thành viên Ban chỉ đạo, chủ tịch UBND và công chức Văn phòng thống kế các xã, phường; Ông Nguyễn Văn Dân Phó chủ tịch UBND thị xã, Trưởng ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế thị xã chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe BCĐ triển khai quán triệt Quyết định số 1672/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tổng điều tra kinh tế năm 2017; Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND Tỉnh về việc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và các kế hoạch, mẫu biểu điều tra của Ban chỉ đạo thị xã. Theo đó nội dung thực hiện cuộc tổng điều tra trên địa bàn thị xã gồm 6 nhóm thông tin: Thông tin chung về cơ sở; Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; Thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; Tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp; Thông tin chuyên đề về doanh nghiệp. Cuộc tổng điều tra được tiến hành theo hai giai đoạn: Giai đoạn 1 thực hiện thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; Cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; Cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 01/3 – 30/5/2017. Giai đoạn 2 thực hiện thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản. Thời gian thu thập thông tin từ 01 – 30/7/2017. 

          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Văn Dân  khẳng định: Cuộc tổng điều tra có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm cơ sở hoạch định chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, thành viên Ban chỉ đạo và UBND, điều tra viên các xã, phường cần xác định cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo thực hiện và yêu cầu Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế 2017 của thị xã phối hợp với các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, mục đích, yêu cầu của cuộc tổng điều tra để người dân, các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng; Thực hiện nghiêm túc kế hoạch tổng điều tra, các quy trình, nội dung của phiếu điều tra; Thu thập thông tin đảm bảo đầy đủ, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót; Bảo đảm thực hiện đúng nội dung, các khâu, các bước và đảm bảo thời gian theo kế hoạch của  tỉnh./. 

                                        Văn chính -PNV

Các tin khác