Ngày 16/01/2017 08:54:48
ĐẢNG ỦY CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN THỊ XÃ BÌNH MINH TỔ CHỨC HỌC TÂP QUÁN TRIÊT NQ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4( KHÓA XII); NQ NĂM 2017 CỦA TỈNH ỦY, THỊ ỦY; NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG , ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ
Ngày 10, 11 và 12,13 tháng 01 năm 2017, Ban thường vụ Đảng ủy Cơ quan chính quyền tiến hành tổ chức 02 lớp học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư (khóa XII); Nghị quyết năm 2017 của Tỉnh ủy, Thị ủy

những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chương trình hành động của Tỉnh ủy và kế hoạch thực hiện của Thị ủy, cho 160 đảng viên và cán bộ công chức, viên chức ngoài Đảng , đồng chí Nguyễn Thành Được -Thị uỷ viên  Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền phát biểu khai mạc hội nghị và các Đồng chí trong Ban thường vụ trực tiếp triển khai nghị quyết.

           Trong thời gian học tập, các đảng viên và cán bộ công chức, viên chức được báo cáo viên giới thiệu những nội dung cơ bản Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Nghị quyết năm 2017 của Tỉnh ủy, Thị ủy          những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chương trình hành động của Tỉnh ủy và kế hoạch thực hiện của Thị ủy. Thông qua việc học tập, quán triệt các Nghị quyết, chương trình hành động và kế hoach của Đảng, giúp cán bộ, đảng viên, công chức viên chức của Đảng bộ nắm vững nội dung cơ bản những điểm mới và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết; nội dung, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp được xác định trong nghị quyết và kế hoạch. Từ đó, nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng bộ; phát huy năng lực, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kế hoạch của Đảng đạt yêu cầu đề ra, sau học tập quán triệt mỗi đảng viên, công chức viên chức phải viết thu hoạch cá nhân, từ đó góp phần tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, kế hoạch của Đảng gắn với thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị năm 2017./.                                                                         

                                                                     Phan Văn Chính-VPĐU

Các tin khác