Ngày 04/02/2015 14:41:24
Bình Minh tổng kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014
Bình Minh tổng kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

Trong năm 2014, Thị ủy Bình Minh tập trung lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Kết quả có 100% chi, đảng bộ và gần 2.300 cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức đăng ký học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể. Nội dung chuẩn mực đạo đức gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với đặc điểm của từng, cơ quan, đơn vị như: tư tưởng chính trị; đạo đức lối sống; công tác tự phê bình và phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ. Tính tiên phong gương mẫu trong rèn luyện đạo đức, lối sống theo phong cách của Bác cũng được cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tích cực rèn luyện. Qua đó, có 22 chi, đảng bộ xây dựng được nhiều mô hình học tập và làm theo gương Bác mang lại hiệu quả thiết thực. Ngoài ra, thị xã Bình Minh cũng tổ chức thành công Hội thi Báo công dâng Bác, những mô hình mới, cách làm hay theo tấm gương của Bác được các thí sinh sân khấu hóa thêm phần sinh động và tạo sức lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời, gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết số 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, kết quả trong năm Thị ủy và các Đảng ủy cơ sở tiến hành xử lý kỷ luật 15 trường hợp đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Năm 2015, Thị ủy Bình Minh lãnh đạo các ngành, các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lấy kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, làm cơ sở xét công nhận chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đồng thời, xem việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của mỗi tổ chức cơ sở đảng; làm cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức của Người, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nạn tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Hoàng Minh - ĐTT

Các tin khác