Ngày 04/02/2015 14:42:09
TX. Bình Minh: 12 chi bộ điểm tổ chức đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2015- 2017
TX. Bình Minh: 12 chi bộ điểm tổ chức đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2015- 2017

Đại hội đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2015-2017 cơ cấu cấp ủy khóa mới theo hướng phân công Bí thư kiêm Trưởng ban nhân dân ấp, khóm đối với xã, phường. Đối với chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan Chính quyền, cơ quan Đảng-Đoàn thể thì cơ cấu Bí thư là Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, trường hợp đặc biệt mới cơ cấu cấp phó. Về nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới, (bí thư, phó bí thư) phải bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, trình độ đào tạo, cơ cấu độ tuổi, sức khỏe, có năng lực cụ thể hoá nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, có uy tín với đảng viên trong chi bộ và quần chúng nhân dân, người lao động.

Nội dung văn kiện đại hội đảm bảo theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; đánh giá đúng tình hình, ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Gắn kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của chi bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhất là Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) "một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và kết quả triển khai, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới phải bám sát vào tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ...

Sau khi các chi bộ điểm tổ chức đại hội xong, tất cả các chi bộ cơ sở còn lại tiến hành đại hội và dứt điểm trong tháng 12/2014.

 

Hoàng Minh – ĐTT

Các tin khác