Ngày 16/05/2014 08:19:19
Bình Minh hiệp thương số lượng ứng cử viên Đại hội MTTQ thị xã nhiệm kỳ 2014-2019
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về việc chuẩn bị nhân sự Đại hội Mặt trận Tổ quốc thị xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019, đến nay thị xã Bình Minh thực hiện xong công tác hiệp thương số lượng ứng cử viên đại hội.

Trên cơ sở quy định về tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng nhân sự tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Bình Minh khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019. Thị xã Bình Minh tiến hành hiệp thương bầu chọn 62 đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc khóa mới, trong đó cơ cấu người đứng đầu các tổ chức thành viên 25 đại biểu; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã-phường 8 đại biểu; các tổ chức kinh tế 4 đại biểu; đại diện nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu 8 đại biểu; chuyên gia 13 đại biểu và cán bộ chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã 5 đại biểu. Riêng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã có 4 đại biểu gồm: 1 Chủ tịch; 2 Phó Chủ tịch và 1 Ủy viên Thường trực. Về thành phần, người ngoài đảng chiếm 30,64%; đại biểu nữ chiếm 24,19%; dân tộc chiếm 6,4% và tôn giáo chiếm 22,58%.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Bình Minh cũng thực hiện tốt các bước xây dựng văn kiện; tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội cấp thị xã, cấp tỉnh và sửa đổi Điều lệ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khóa VII. Nhìn chung, nội dung văn kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc thị xã Bình Minh nhiệm kỳ mới đã nêu bật được những nhân tố mới, cách làm hay và kịp thời phát hiện những vấn đề mới đặt ra cần phải giải quyết trong nhiệm kỳ tới trên tinh thần cụ thể, sát thực tế và khả thi.

Dự kiến, Đại hội Mặt trận Tổ quốc thị xã Bình Minh diễn ra trong 2 ngày 22 và 23/5/2014.

 

Hoàng Minh - ĐT

Các tin khác