DANH SÁCH MAIL CÁC ĐƠN VỊ THỊ XÃ BÌNH MINH
Tên đơn vị, cá nhân Tên đăng nhập Đơn vị, bộ phận Địa chỉ mail
Ban Bồi Thường Hỗ trợ Tái định Cư      
Hộp Thư Ban Bồi Thường Hỗ trợ Tái định Cư bbt.txbm Ban Boi thuong Tai dinh cu bbt.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn Đá nvda.txbm Bình Minh nvda.txbm@vinhlong.gov.vn
Huỳnh Văn Thông hvthong.txbm Ban Boi thuong Tai dinh cu hvthong.txbm@vinhlong.gov.vn
Ngô Tiến Danh ntdanh.txbm Ban Boi thuong Tai dinh cu ntdanh.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Bá Duy nbduy.txbm Ban Boi thuong Tai dinh cu nbduy.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Tuyết Trinh nttrinh.txbm Ban Boi thuong Tai dinh cu nttrinh.txbm@vinhlong.gov.vn
BAN DÂN VẬN THỊ ỦY      
Bùi Văn Chiến bvchien.txbm Ban Dan Van Thi Uy bvchien.txbm@vinhlong.gov.vn
Huỳnh Công Luông hcluong.txbm Ban Dan Van Thi Uy hcluong.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn Phương nvphuong.txbm Ban Dan Van Thi Uy nvphuong.txbm@vinhlong.gov.vn
Võ Ngọc Tuyền vntuyen.txbm Ban Dan Van Thi Uy vntuyen.txbm@vinhlong.gov.vn
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN      
Hộp thư BQDA thị xã Bình Minh bqlxdcb.txbm Ban QLDA bqlxdcb.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Quốc Đoàn nqdoan.txbm Ban QLDA nqdoan.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Quang Thuận tqthuan.txbm Ban QLDA tqthuan.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Đình Duy ndduy.txbm Ban QLDA ndduy.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Quang Thuận nqthuan.txbm Ban QLDA nqthuan.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn Nhi nvnhi.txbm Ban QLDA nvnhi.txbm@vinhlong.gov.vn
Phạm Hoàng Khôi phkhoi.txbm Ban QLDA phkhoi.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thành Giang ntgiang.txbm Ban QLDA ntgiangqlda.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Trọng Nghĩa ntnghia.txbm Ban QLDA ntnghia.txbm@vinhlong.gov.vn
Võ Thanh Sang vtsang.txbm Ban QLDA vtsang.txbm@vinhlong.gov.vn
Huỳnh Quốc Huy hqhuy.txbm Ban QLDA hqhuy.txbm@vinhlong.gov.vn
BAN TỔ CHỨC THỊ ỦY      
Phạm Minh Hoàng pmhoang.txbm Ban to chuc thi Uy pmhoang.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Văn Thổ tvtho.txbm Ban to chuc thi Uy tvtho.txbm@vinhlong.gov.vn
Huỳnh Thị Đa htda.txbm Ban to chuc thi Uy htda.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Quốc Khởi nqkhoi.txbm Ban to chuc thi Uy nqkhoi.txbm2@vinhlong.gov.vn
Trương Văn Nhớ tvnho.txbm Ban to chuc thi Uy tvnho.txbm@vinhlong.gov.vn
BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY      
Huỳnh Thái Nho htnho.txbm Ban tuyên giáo thị ủy htnho.txbm@vinhlong.gov.vn
Phan Văn Vọng pvvong.txbm Ban tuyen giao thi uy pvvong.txbm@vinhlong.gov.vn
Bùi Thị Loan Diễm btldiem.txbm Ban tuyen giao thi uy btldiem.txbm@vinhlong.gov.vn
Doanh Thị Bé Thảo dtbthao.txbm Ban tuyen giao thi uy dtbthao.txbm@vinhlong.gov.vn
Lương Phi Sơn lpson.txbm Ban tuyen giao thi uy lpson.txbm@vinhlong.gov.vn
ĐÀI TRUYỀN THANH THỊ XÃ      
Nguyễn Văn Lương nvluong.txbm Dai truyen thanh nvluong.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Thúy nttthuy.txbm Dai truyen thanh nttthuy.txbm@vinhlong.gov.vn
Châu Phan Đăng Khoa cpdkhoa.txbm Dai truyen thanh cpdkhoa.txbm@vinhlong.gov.vn
Đinh Huỳnh Đỗ Trọng dhdtrong.txbm Dai truyen thanh dhdtrong.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Trung Cang Trường ltctruong.txbm Dai truyen thanh ltctruong.txbm@vinhlong.gov.vn
Mai Hồng Hải Nhu mhhnhu.txbm Dai truyen thanh mhhnhu.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Hoàng Minh nhminh.txbm Dai truyen thanh nhminh.txbm@vinhlong.gov.vn
VĂN PHÒNG THỊ Ủy      
Nguyễn Thành Phan ntphan.txbm UBND ntphan.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn Rùm nvrum.txbm Văn phòng Thị ủy nvrum.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn Bé nvbe.txbm Văn phòng Thị ủy nvbe.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Thanh Hiền lthien.txbm Văn phòng Thị ủy lthien.txbm@vinhlong.gov.vn
Phan Hoàng Duy phduy.txbm Văn phòng Thị ủy phduy.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Hồng Tân nhtan.txbm Văn phòng Thị ủy nhtan.txbm@vinhlong.gov.vn
Bùi Hồng Thắm bhtham.txbm Văn phòng Thị ủy bhtham.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Quang Huy nqhuy.txbm Văn phòng Thị ủy nqhuy.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Phương Dung ntpdung.txbm Văn phòng Thị ủy ntpdung.txbm@vinhlong.gov.vn
Văn Thị Hồng Ngọc vthngoc.txbm Văn phòng Thị ủy vthngoc.txbm@vinhlong.gov.vn
CHỮ THẬP ĐỎ      
Huỳnh Văn Nghiệp hvnghiep.txbm Hoi Chu Thap Do hvnghiep.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn Triều nvtrieu.txbm Hoi Chu Thap Do nvtrieu.txbm@vinhlong.gov.vn
HỘI CỰU CHIẾN BINH      
Bùi Trọng Ghi btghi.txbm Hoi Cuu Chien Binh btghi.txbm@vinhlong.gov.vn
Huỳnh Văn Nhu hvnhu.txbm Hoi Cuu Chien Binh hvnhu.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Quốc Bảo tqbao.txbm Hoi Cuu Chien Binh tqbao.txbm@vinhlong.gov.vn
HỘI NẠN NHÂN DA CAM DIOXIN      
Đoàn Thị Cẩm Tú dtctu.txbm Hoi nan nhan da cam dtctu.txbm@vinhlong.gov.vn
Đồng Hồng Nam dhnam.txbm Hoi nan nhan da cam dhnam.txbm@vinhlong.gov.vn
HỘI NÔNG DÂN      
Nguyễn Thị Kim Vân ntkvan.txbm Hoi Nong Dan ntkvan.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn Bình nvbinh.txbm Hoi Nong Dan nvbinh.txbm@vinhlong.gov.vn
Thái Văn Hùng tvhung.txbm Hoi Nong Dan tvhung.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Thành Kính ttkinh.txbm Hoi Nong Dan ttkinh.txbm@vinhlong.gov.vn
HỘI PHỤ NỮ      
Ngô Thị Hồng Gấm nthgam.txbm Hoi phu nu nthgam.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Kim Thuận nkthuan.txbm Hoi phu nu nkthuan.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Ngọc Giàu ntngiau.txbm Hoi phu nu ntngiau.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Thị Loan Em ttlem.txbm Hoi phu nu ttlem.txbm@vinhlong.gov.vn
Hộp thư thị trấn Cái Vồn ubttcaivon.txbm Hop thu Xa Phuong ubttcaivon.txbm@vinhlong.gov.vn
Hộp thư xã  Đông Thành ubxdongthanh.txbm Hop thu Xa Phuong ubxdongthanh.txbm@vinhlong.gov.vn
Hộp thư xã Đông Bình ubxdongbinh.txbm Hop thu Xa Phuong ubxdongbinh.txbm@vinhlong.gov.vn
Hộp thư xã Mỹ Hoà ubxmyhoa.txbm Hop thu Xa Phuong ubxmyhoa.txbm@vinhlong.gov.vn
Hộp thư xã Thuận An ubxthuanan.txbm Hop thu Xa Phuong ubxthuanan.txbm@vinhlong.gov.vn
LIÊN ĐOÀN LAO THỊ XÃ      
Lương Phi Hùng lphung.txbm Lien Doan Lao Dong lphung.txbm@vinhlong.gov.vn
Mai Như Ý mny.txbm Lien Doan Lao Dong mny.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Phương Hạnh nphanh.txbm Lien Doan Lao Dong nphanh.txbm@vinhlong.gov.vn
Phạm Tấn Hiệp pthiep.txbm Lien Doan Lao Dong pthiep.txbm@vinhlong.gov.vn
MẶT TRẬN TỔ QUỐC      
Châu Văn  Trịa cvtria.txbm Mattrantoquoc cvtria.txbm@vinhlong.gov.vn
Huỳnh Kim  Thùy hkthuy.txbm Mattrantoquoc hkthuy.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Ngọc  Phượng lnphuong.txbm Mattrantoquoc lnphuong.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn  Chín nvchin.txbm Mattrantoquoc nvchin.txbm@vinhlong.gov.vn
Võ Thành  Sung vtsung.txbm Mattrantoquoc vtsung.txbm@vinhlong.gov.vn
VĂN PHÒNG ĐĂNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT      
Van phong dang ky QSDD thi xa Binh Minh vpdkqsdd.txbm VPĐK vpdkqsdd.txbm@vinhlong.gov.vn
Bùi Sơn Giang bsgiang.txbm VPĐK bsgiang.txbm@vinhlong.gov.vn
Huỳnh Thị Ngọc Duyên htnduyen.txbm VPĐK htnduyen.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn  Thành  Thuấn nthanhthuan.txbm VPĐK nthanhthuan.txbm@vinhlong.gov.vn
Phạm Thị Kim Ngân ptkngan.txbm VPĐK ptkngan.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Hồng Tân nhtan.txbm VPĐK nhtan.txbm@vinhlong.gov.vn
Phùng Tài Bình ptbinh.txbm VPĐK ptbinh.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thanh Ngà ntngan.txbm VPĐK ntngan.txbm@vinhlong.gov.vn
Ngô Quốc  Vũ nqvu.txbm VPĐK nqvu.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Bảo  Toàn nbtoan.txbm VPĐK nbtoan.txbm@vinhlong.gov.vn
Phạm Hữu  Lộc phloc.txbm VPĐK phloc.txbm@vinhlong.gov.vn
Vo Van Dung vvdung.txbm VPĐK vvdung.txbm@vinhlong.gov.vn
Ngô Hy Tôn nhton.txbm VPĐK nhton.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Ngọc Lẹ nnle.txbm VPĐK nnle.txbm@vinhlong.gov.vn
Hồ Thị Tuyết Ngân httngan.txbm VPĐK httngan.txbm@vinhlong.gov.vn
PHÒNG DÂN TỘC      
Hộp thư Phòng Dân tộc pdt.txbm Phong Dan toc pdt.txbm@vinhlong.gov.vn
Giang Thị Nghĩa Hà gtnha.txbm Phong Dan toc gtnha.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn  Hiển nvhien.txbm Phong Dan toc nvhien.txbm@vinhlong.gov.vn
Sơn Mứt smut.txbm Phong Dan toc smut.txbm@vinhlong.gov.vn
PHÒNG KINH TẾ      
Hộp thư phòng kinh tế huyện Binh Minh pkt.txbm Phong Kinh Te pkt.txbm@vinhlong.gov.vn
Đặng Văn Ngàn dvngan.txbm Phong Kinh Te dvngan.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thành Liêm ntliem.txbm Bình Minh ntliem.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Văn Biên lvbien.txbm Bình Minh lvbien.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Hồng Phúc nhongphuc.txbm Bình Minh nhongphuc.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Hồng Quân nhquan.txbm Bình Minh nhquan.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thanh Thuận ntthuan.txbm Phong Kinh Te ntthuan.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thanh Tú nttu.txbm Phong Kinh Te nttu.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Trương Thông ntthong.txbm Phong Kinh Te ntthong.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Thị Hằng Ni tthni.txbm Phong Kinh Te tthni.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn Ngoan nvngoan.txbm Bình Minh nvngoan.txbm@vinhlong.gov.vn
Thái Thị Thu Thanh tttthanh.txbm Bình Minh tttthanh.txbm@vinhlong.gov.vn
Trương Hoàng Thanh ththanh.txbm Bình Minh ththanh.txbm@vinhlong.gov.vn
Phạm Thị Bạch Huệ ptbhue.txbm Bình Minh ptbhue.txbm@vinhlong.gov.vn
Hồ Văn Bình hvbinh.txbm Bình Minh hvbinh.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Trọng Giảng ntgiang.txbm Bình Minh ntgiang.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Ngọc Nữ tnnu.txbm Phong LDTBXH tnnu.txbm@vinhlong.gov.vn
Ngô Minh Phúc nmphuc.txbm Bình Minh nmphuc.txbm@vinhlong.gov.vn
PHÒNG NỘI VỤ      
Hộp thư phòng nội vụ huyện Bình Minh pnv.txbm Phong Noi Vu pnv.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn phong  Lưu npluu.txbm Phong Noi Vu npluu.txbm@vinhlong.gov.vn
Ngô Văn  Phát nvphat.txbm Phong Noi Vu nvphat.txbm@vinhlong.gov.vn
Phan Văn Hùng pvhung.hbm Phong Noi Vu pvhung.hbm@vinhlong.gov.vn
Sơn Hồng Nhân shnhan.txbm Phong Noi Vu shnhan.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Quốc Duy lqduy.txbm Phong Noi Vu lqduy.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Minh Hiền nmhien.txbm Phong Noi Vu nmhien.txbm@vinhlong.gov.vn
Võ Thị Mai Khanh vtmkhanh.txbm Phong Noi Vu vtmkhanh.txbm@vinhlong.gov.vn
Đoàn Duy Khương ddkhuong.txbm Phong Noi Vu ddkhuong.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Hồng Huệ nthhue.txbm Phong Noi Vu nthhue.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Hồng Kiệt lhkiet.txbm Phong Noi Vu lhkiet.txbm@vinhlong.gov.vn
QUẢN LÝ ĐÔ THỊ      
Hộp Thư Phòng Quản Lí Đô Thị pqldt.txbm Phong Quan ly Do thi pqldt.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Phước Trung nptrung.txbm Phong Quan ly Do thi nptrung.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn Thiên nvthien.txbm Phong Quan ly Do thi nvthien.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thành Phương ntphuong.txbm Phong Quan ly Do thi ntphuong.txbm@vinhlong.gov.vn
Dương Thanh Giàu dtgiau.txbm Phong Quan ly Do thi dtgiau.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Minh Tài lmtai.txbm Phong Quan ly Do thi lmtai.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Chí Hiền nchien.txbm Phong Quan ly Do thi nchien.txbm@vinhlong.gov.vn
Đinh Phước Hạnh dphanh.txbm Phong Quan ly Do thi dphanh.txbm@vinhlong.gov.vn
Hồ Quang Sơn hqson.txbm Phong Quan ly Do thi hqson.txbm@vinhlong.gov.vn
Trương Hoàng  Linh thlinh.txbm Phong Quan ly Do thi thlinh.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Đẹp ntdep.txbm Phong Quan ly Do thi ntdep.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Quang  Trinh nqtrinh.txbm Phong Quan ly Do thi nqtrinh.txbm@vinhlong.gov.vn
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH      
Hộp thư phòng tài chính kế hoạch ptckh.txbm Phong TC-KH ptckh.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Minh Thọ lmtho.hbm Phong TC-KH lmtho.hbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Minh Quang nmquang.txbm Phong TC-KH nmquang.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Trung Tuấn nttuan.txbm Phong TC-KH nttuan.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn kim  Giàu nkgiau.txbm Phong TC-KH nkgiau.txbm@vinhlong.gov.vn
Huỳnh Nguyễn Bảo Trân hnbtran.txbm Phong TC-KH hnbtran.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Kim Anh ntkanh.txbm Phong TC-KH ntkanh.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Bạch Đào tbdao.txbm Phong TC-KH tbdao.txbm@vinhlong.gov.vn
Đinh Chí Khải dckhai.txbm Phong TC-KH dckhai.txbm@vinhlong.gov.vn
Đinh Trí  Khải dtkhai.txbm Phong TC-KH dtkhai.txbm@vinhlong.gov.vn
Đoàn Văn  Tùng dvtung.txbm Phong TC-KH dvtung.txbm@vinhlong.gov.vn
Phạm Thành Đức ptduc.txbm Phong TC-KH ptduc.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Phú Quí npqui.txbm Phong TC-KH npqui.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Nguyễn AnhThư lnathu.txbm Phong TC-KH lnathu.txbm@vinhlong.gov.vn
PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG      
Hộp thư phòng TNMT huyện Bình Minh ptnmt.txbm Phong TNMT ptnmt.txbm@vinhlong.gov.vn
Ngô Tùng Dũng ntdung.txbm Phong TNMT ntdung.txbm@vinhlong.gov.vn
Bùi Minh Chánh bmchanh.txbm Phong TNMT bmchanh.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Trung Tuấn nttuan.txbm Phong TNMT nttuan.txbm@vinhlong.gov.vn
Mai Thị Thu Anh mttanh.txbm Phong TNMT mttanh.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Công Bình ncbinh.txbm Phong TNMT ncbinh.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn Lâm nvlam.txbm Phong TNMT nvlam.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn Liêm nvliem.txbm Phong TNMT nvliem.txbm@vinhlong.gov.vn
Trương Thanh Long ttlong.txbm Phong TNMT ttlong.txbm@vinhlong.gov.vn
Trương Thanh Quang ttquang.txbm Phong TNMT ttquang.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Hiền nthien.txbm Phong TNMT nthien.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Hữu Nhiên nhnhien.txbm Phong TNMT nhnhien.txbm@vinhlong.gov.vn
Mai Thị Thu Anh mtttanh.txbm Phong TNMT mtttanh.txbm@vinhlong.gov.vn
PHÒNG TƯ PHÁP      
Hộp Thư Phòng Tư Pháp Huyện Bình Minh ptp.txbm Phong Tu Phap ptp.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thanh Phong ntphong.txbm Phong Tu Phap ntphong.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn Dừa nvdua.hbm Phong Tu Phap nvdua.hbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Ngọc Diệp ntndiep.txbm Phong Tu Phap ntndiep.txbm@vinhlong.gov.vn
Nhan Tấn Thành ntthanh.txbm Phong Tu Phap ntthanh.txbm@vinhlong.gov.vn
PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN      
Hộp thư Phòng VHTT huyện Bình Minh pvh.txbm Phong VHTT pvh.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thành Mãi ntmai.txbm Phong VHTT ntmai.txbm@vinhlong.gov.vn
Đinh Thanh Bạch dtbach.txbm Phong VHTT dtbach.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyen Thi Kim Loan ntkloan.txbm Phong VHTT ntkloan.txbm@vinhlong.gov.vn
Tăng Phước Linh tplinh.txbm Phong VHTT tplinh.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Khoa Thuý ntkthuy.txbm Phong VHTT ntkthuy.txbm@vinhlong.gov.vn
Trừ Văn Dạng tvdang.txbm Phong VHTT tvdang.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Ngọc Lợi ntnloi.txbm Phong VHTT ntnloi.txbm@vinhlong.gov.vn
Bùi Hồng Đào bhdao.txbm Phong VHTT bhdao.txbm@vinhlong.gov.vn
Huỳnh Phương Dung hpdung.txbm Phong VHTT hpdung.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Văn  Dũng lvdung.txbm Phong VHTT lvdung.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Kim Hoa nkhoa.txbm Phong VHTT nkhoa.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Hương ntthuong.txbm Phong VHTT ntthuong.txbm@vinhlong.gov.vn
Lưu Việt Thắng lvthang.txbm Phong VHTT lvthang.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Cẩm Xuyến ntcxuyen.txbm Phong VHTT ntcxuyen.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn Khoái nvkhoai.txbm Phong VHTT nvkhoai.txbm@vinhlong.gov.vn
PHÒNG Y TẾ      
Họp thư phòng y tế huyện Bình Minh pyt.txbm Phong Y te pyt.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Văn Tiền tvtien.txbm Phong Y te tvtien.txbm@vinhlong.gov.vn
Võ Văn Điệp vvdiep.txbm Phong Y te vvdiep.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Hồng Huân thhuan.txbm Phong Y te thhuan.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Ngà ntnga.txbm Phong Y te ntnga.txbm@vinhlong.gov.vn
UBND PHƯỜNG THÀNH PHƯỚC      
UBND Phường Thành Phước ubndthanhphuoc.txbm Phuong Thanh Phuoc ubndthanhphuoc.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn Sách nvsach.txbm Phuong Thanh Phuoc nvsach.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Hoàng Âu nhau.txbm Phuong Thanh Phuoc nhau.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Minh Phương nmphuong.txbm Phuong Thanh Phuoc nmphuong.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Quốc Khương nqkhuong.txbm Phuong Thanh Phuoc nqkhuong.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Văn Tám tvtam.txbm Phuong Thanh Phuoc tvtam.txbm@vinhlong.gov.vn
Bùi Thanh Viễn btvien.txbm Phuong Thanh Phuoc btvien.txbm@vinhlong.gov.vn
Đoàn Hùng Cường dhcuong.txbm Phuong Thanh Phuoc dhcuong.txbm@vinhlong.gov.vn
Hồ Tấn Chiến htchien.txbm Phuong Thanh Phuoc htchien.txbm@vinhlong.gov.vn
Huỳnh Thanh Trọng httrong.txbm Phuong Thanh Phuoc httrong.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Quang  Bảo lqbao.txbm Phuong Thanh Phuoc lqbao.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Văn Chương lvchuong.txbm Phuong Thanh Phuoc lvchuong.txbm@vinhlong.gov.vn
Lương Thanh Trang lttrang.txbm Phuong Thanh Phuoc lttrang.txbm@vinhlong.gov.vn
Mai Thị Gõ mtgo.txbm Phuong Thanh Phuoc mtgo.txbm@vinhlong.gov.vn
Ngô Đặng Thùy Trang ndttrang.txbm Phuong Thanh Phuoc ndttrang.txbm@vinhlong.gov.vn
Ngô Hải Lưu nhluu.txbm Phuong Thanh Phuoc nhluu.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Hữu Nghị nhnghi.txbm Phuong Thanh Phuoc nhnghi.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Kim Liễu nklieu.txbm Phuong Thanh Phuoc nklieu.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Kim Ngân nkngan.txbm Phuong Thanh Phuoc nkngan.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thanh Bền ntben.txbm Phuong Thanh Phuoc ntben.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Hoàng Oanh nthoanh.txbm Phuong Thanh Phuoc nthoanh.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Hồng  Thắm nththam.txbm Phuong Thanh Phuoc nththam.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Hồng  Yến nthyen.txbm Phuong Thanh Phuoc nthyen.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh  Xuân nttxuan.txbm Phuong Thanh Phuoc nttxuan.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn Em nvem.txbm Phuong Thanh Phuoc nvem.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn Ngọc nvngoc.txbm Phuong Thanh Phuoc nvngoc.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn Quân nvquan.txbm Phuong Thanh Phuoc nvquan.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn Vàng nvvang.txbm Phuong Thanh Phuoc nvvang.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Võ Nhật Hoàng nvnhoang.txbm Phuong Thanh Phuoc nvnhoang.txbm@vinhlong.gov.vn
Phạm Tấn Sĩ ptsi.txbm Phuong Thanh Phuoc ptsi.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Ngọc Đậm tndam.txbm Phuong Thanh Phuoc tndam.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Thị Hà Mi tthmi.txbm Phuong Thanh Phuoc tthmi.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Thị Thúy Huỳnh ttthuynh.txbm Phuong Thanh Phuoc ttthuynh.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Thùy Trang tttrang.txbm Phuong Thanh Phuoc tttrang.txbm@vinhlong.gov.vn
Trương Ngọc Tính tntinh.txbm Phuong Thanh Phuoc tntinh.txbm@vinhlong.gov.vn
Tuyết Nga Bùi Văn Thẩm tnbvtham.txbm Phuong Thanh Phuoc tnbvtham.txbm@vinhlong.gov.vn
Võ Duy Tân vdtan.txbm Phuong Thanh Phuoc vdtan.txbm@vinhlong.gov.vn
Võ Quang  Đồng vqdong.txbm Phuong Thanh Phuoc vqdong.txbm@vinhlong.gov.vn
Trương Minh Khánh tmkhanh.txbm Phuong Thanh Phuoc tmkhanh.txbm@vinhlong.gov.vn
THANH TRA THỊ XÃ      
Hộp thư thanh tra nhà nước huyện Bình Minh ttnn.txbm Thanh tra ttnn.txbm@vinhlong.gov.vn
Thanh tra thi xa Binh Minh ttra.txbm Thanh tra ttra.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Ngọc Ánh nnanh.hbm Thanh tra nnanh.hbm@vinhlong.gov.vn
Trần Thanh  Tựu tttuu.hbm Thanh tra tttuu.hbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Diễm ntdiem.txbm Thanh tra ntdiem.txbm@vinhlong.gov.vn
Đặng Ngọc Dân dndan.txbm Thanh tra dndan.txbm@vinhlong.gov.vn
Huỳnh Thanh Vũ htvu.txbm Thanh tra htvu.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Kim Ngân lkngan.txbm Thanh tra lkngan.txbm@vinhlong.gov.vn
THỊ ĐOÀN      
Nguyễn Văn Xinh nvxinh.txbm Thi Doan nvxinh.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Kim Thoa ntkthoa.txbm Thi Doan ntkthoa.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Công Lập tclap.txbm Thi Doan tclap.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Thị Hoa Sim tthsim.txbm Thi Doan tthsim.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Thành ntthanh.txbm Thi Doan ntthanh.txbm@vinhlong.gov.vn
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ      
Trương Hoàng Việt thviet.txbm Trung tam boi duong chinh tri thviet.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Quế Minh lqminh.txbm Trung tam boi duong chinh tri lqminh.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Văn Tạo tvtao.txbm Trung tam boi duong chinh tri tvtao.txbm@vinhlong.gov.vn
Cam Ngân Lượng cnluong.txbm Trung tam boi duong chinh tri cnluong.txbm@vinhlong.gov.vn
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ      
Trần Thanh Phong ttphong.txbm Trung tam day nghe ttphong.txbm@vinhlong.gov.vn
Bùi Thị Gấm btgam.txbm Trung tam day nghe btgam.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thế Việt ntviet.txbm Trung tam day nghe ntviet.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Anh Thư ntathu.txbm Trung tam day nghe ntathu.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Ngọc Anh ntnanh.txbm Trung tam day nghe ntnanh.txbm@vinhlong.gov.vn
VĂN PHÒNG UBND THỊ XÃ      
Hộp thư Văn phòng HĐND vphdnd.txbm HDND vphdnd.txbm@vinhlong.gov.vn
Hop thu UBND thi xa Binh Minh ubnd.txbm UBND ubnd.txbm@vinhlong.gov.vn
Hộp thư Văn phòng UBND huyện  Bình Minh vpubnd.txbm UBND vpubnd.txbm@vinhlong.gov.vn
Ban biên tập thị xã Bình Minh banbientap.txbm   banbientap.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thành  Được ntduoc.txbm UBND ntduoc.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Minh Dũng   UBND nmdung.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Hữu Phúc nhphuc.txbm UBND nhphuc.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Thị Lệ Uyên ltluyen.txbm UBND ltluyen.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thanh Cần ntcan.txbm UBND ntcan.txbm@vinhlong.gov.vn
Phan Thị Thuý ptthuy.txbm UBND ptthuy.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Thanh Trung lttrung.txbm UBND lttrung.txbm@vinhlong.gov.vn
Phan Văn Chính pvchinh.txbm UBND pvchinh.txbm@vinhlong.gov.vn
Đổ Thanh Duyên dtduyen.txbm UBND dtduyen.txbm@vinhlong.gov.vn
Huỳnh Thị Nga htnga.txbm UBND htnga.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn  Thanh  Phong ntphong.txbm UBND ntphong.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Phú Cường npcuong.txbm UBND npcuong.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thành Luân ntluan.txbm UBND ntluan.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thành Phương 1 ntphuong1.txbm UBND ntphuong1.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Kim Thành ntkthanh.txbm UBND ntkthanh.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Tuấn Kiệt ntkiet.txbm UBND ntkiet.txbm@vinhlong.gov.vn
Phạm Minh Thuấn pmthuan.txbm UBND pmthuan.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Thị Trúc Giang tttgiang.txbm UBND tttgiang.txbm@vinhlong.gov.vn
Võ Dương Thoại Trúc vdttruc.txbm UBND vdttruc.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Thành Nhiệm ttnhiem.txbm UBND ttnhiem.txbm@vinhlong.gov.vn
UBND PHƯỜNG CÁI VỒN      
UBND Phường Cái Vồn ubndttcv.txbm UBND phuong Cai Von ubndttcv.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Hữu Phần nhphan.txbm UBND phuong Cai Von nhphan.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn Thi nvthi.txbm UBND phuong Cai Von nvthi.txbm@vinhlong.gov.vn
Trương Thanh Phao ttphao.txbm UBND phuong Cai Von ttphao.txbm@vinhlong.gov.vn
Trịnh Tấn Tài tttai.txbm UBND phuong Cai Von tttai.txbm@vinhlong.gov.vn
Bùi Minh Luân bmluan.txbm UBND phuong Cai Von bmluan.txbm@vinhlong.gov.vn
Danh  Sử dsu.txbm UBND phuong Cai Von dsu.txbm@vinhlong.gov.vn
Dương Sơn Hải dshai.txbm UBND phuong Cai Von dshai.txbm@vinhlong.gov.vn
Huỳnh Thái Luôn htluon.txbm UBND phuong Cai Von htluon.txbm@vinhlong.gov.vn
Huỳnh Trung Phong htphong.txbm UBND phuong Cai Von htphong.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Kim Nhạn lknhan.txbm UBND phuong Cai Von lknhan.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Phước Tuy lptuy.txbm UBND phuong Cai Von lptuy.txbm@vinhlong.gov.vn
Lưu Văn An lvan.txbm UBND phuong Cai Von lvan.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Bình Dũng nbdung.txbm UBND phuong Cai Von nbdung.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Duy Khương ndkhuong.txbm UBND phuong Cai Von ndkhuong.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Hiếu Hòa nhhoa.txbm UBND phuong Cai Von nhhoa.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Hữu Thạnh nhthanh.txbm UBND phuong Cai Von nhthanh.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Lưu Ngọc Truyền nlntruyen.txbm UBND phuong Cai Von nlntruyen.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Ngọc Trước nntruoc.txbm UBND phuong Cai Von nntruoc.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Phúc Hậu nphau.txbm UBND phuong Cai Von nphau.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thanh Duy ntduy.txbm UBND phuong Cai Von ntduy.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thanh Lợi ntloi.txbm UBND phuong Cai Von ntloi.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Minh Hồng ntmhong.txbm UBND phuong Cai Von ntmhong.txbm@vinhlong.gov.vn
Phạm Thị Tuyết Nhung pttnhung.txbm UBND phuong Cai Von pttnhung.txbm@vinhlong.gov.vn
Thạch Minh Phương tmphuong.txbm UBND phuong Cai Von tmphuong.txbm@vinhlong.gov.vn
Thái Thị Thùy Trang ttttrang.txbm UBND phuong Cai Von ttttrang.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Dũng tdung.txbm UBND phuong Cai Von tdung.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Ngọc Thạch tnthach.txbm UBND phuong Cai Von tnthach.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Như  Phương tnphuong.txbm UBND phuong Cai Von tnphuong.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Quang Đông tqdong.txbm UBND phuong Cai Von tqdong.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Quang Vinh tqvinh.txbm UBND phuong Cai Von tqvinh.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Thị Thanh Thảo tttthao.txbm UBND phuong Cai Von tttthao.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Thị Tuyết Hoa ttthoa.txbm UBND phuong Cai Von ttthoa.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Văn Chiến tvchien.txbm UBND phuong Cai Von tvchien.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Vĩ Thành tvthanh.txbm UBND phuong Cai Von tvthanh.txbm@vinhlong.gov.vn
PHƯỜNG ĐÔNG THUẬN      
UBND Phường Đông Thuận ubndpdt.txbm UBND xa Dong Thuan ubndpdt.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn  Trung nvtrung.txbm UBND xa Dong Thuan nvtrung.txbm2@vinhlong.gov.vn
Lê Hoàng Trung lhtrung.txbm UBND xa Dong Thuan lhtrung.txbm@vinhlong.gov.vn
Bùi Ngọc Hồng Giang bnhgiang.txbm UBND xa Dong Thuan bnhgiang.txbm@vinhlong.gov.vn
Đào Thị Hồng Nhung dthnhung.txbm UBND xa Dong Thuan dthnhung.txbm@vinhlong.gov.vn
Đinh Văn Được dvduoc.txbm UBND xa Dong Thuan dvduoc.txbm@vinhlong.gov.vn
Dương Thị Thúy Huỳnh dtthuynh.txbm UBND xa Dong Thuan dtthuynh.txbm@vinhlong.gov.vn
Giang Thị Thùy Dương gttduong.txbm UBND xa Dong Thuan gttduong.txbm@vinhlong.gov.vn
Hồ Thị Phương Tâm htptam.txbm UBND xa Dong Thuan htptam.txbm@vinhlong.gov.vn
Hồ Văn Cảnh hvcanh.txbm UBND xa Dong Thuan hvcanh.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Chúc Linh lclinh.txbm UBND xa Dong Thuan lclinh.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Thanh Nhã ltnha.txbm UBND xa Dong Thuan ltnha.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Thị Gọn ltgon.txbm UBND xa Dong Thuan ltgon.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Thị Hạnh lthanh.txbm UBND xa Dong Thuan lthanh.txbm@vinhlong.gov.vn
Lương Vũ Khanh lvkhanh.txbm UBND xa Dong Thuan lvkhanh.txbm@vinhlong.gov.vn
Mã Thị Phương mtphuong.txbm UBND xa Dong Thuan mtphuong.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Bảo Quốc nbquoc.txbm UBND xa Dong Thuan nbquoc.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Bình Nhưỡng nbnhuong.txbm UBND xa Dong Thuan nbnhuong.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Cẩm Tú nctu.txbm UBND xa Dong Thuan nctu.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Chánh Thuấn ncthuan.txbm UBND xa Dong Thuan ncthuan.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Chí Thuận nchithuan.txbm UBND xa Dong Thuan nchithuan.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Hoàng Lạc nhlac.txbm UBND xa Dong Thuan nhlac.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Hoàng Nam nhnam.txbm UBND xa Dong Thuan nhnam.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Hữu Hoàng nhhoang.txbm UBND xa Dong Thuan nhhoang.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Hữu Tấn nhuutan.txbm UBND xa Dong Thuan nhuutan.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Minh Hải nmhai.txbm UBND xa Dong Thuan nmhai.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Minh Thông nmthong.txbm UBND xa Dong Thuan nmthong.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Ngọc  Thảo nnthao.txbm UBND xa Dong Thuan nnthao.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Ngọc Ni nnni.txbm UBND xa Dong Thuan nnni.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Quang  Điền nqdien.txbm UBND xa Dong Thuan nqdien.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thanh  Cho ntcho.txbm UBND xa Dong Thuan ntcho.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thành  Sơn nthanhson.txbm UBND xa Dong Thuan nthanhson.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị  Lam ntlam.txbm UBND xa Dong Thuan ntlam.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị  Tuyền nttuyen.txbm UBND xa Dong Thuan nttuyen.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Hồng  Xuyến nthxuyen.txbm UBND xa Dong Thuan nthxuyen.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Kiều  Nhi ntknhi.txbm UBND xa Dong Thuan ntknhi.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Thúy  Quyên nttquyen.txbm UBND xa Dong Thuan nttquyen.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Trường  Thiết ntthiet.txbm UBND xa Dong Thuan ntthiet.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn  Đém nvdem.txbm UBND xa Dong Thuan nvdem.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn  Tâm nvantam.txbm UBND xa Dong Thuan nvantam.txbm@vinhlong.gov.vn
Phạm Hữu  Dự phdu.txbm UBND xa Dong Thuan phdu.txbm@vinhlong.gov.vn
Phạm Minh  Thiện pmthien.txbm UBND xa Dong Thuan pmthien.txbm@vinhlong.gov.vn
Phạm Tiến  Luyện ptluyen.txbm UBND xa Dong Thuan ptluyen.txbm@vinhlong.gov.vn
Phan Thanh  Thuấn ptthuan.txbm UBND xa Dong Thuan ptthuan.txbm@vinhlong.gov.vn
Sơn Mỹ  Duyên smduyen.txbm UBND xa Dong Thuan smduyen.txbm@vinhlong.gov.vn
Thạch  Tường ttuong.txbm UBND xa Dong Thuan ttuong.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Quang  Sáng tqsang.txbm UBND xa Dong Thuan tqsang.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Thanh  Sơn ttson.txbm UBND xa Dong Thuan ttson.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Thị Tuyết  Hương ttthuong.txbm UBND xa Dong Thuan ttthuong.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Văn Quờn tvquon.txbm UBND xa Dong Thuan tvquon.txbm@vinhlong.gov.vn
Võ Hồng Thấm vhtham.txbm UBND xa Dong Thuan vhtham.txbm@vinhlong.gov.vn
UBND XÃ ĐÔNG BÌNH      
UBND  xã Đông Bình ubndxdb.txbm Xa Dong Binh ubndxdb.txbm@vinhlong.gov.vn
Trương Ngọc  Thụy tnthuy.txbm UBND xa Dong Binh  tnthuy.txbm@vinhlong.gov.vn
Phan Thanh  Ngon ptngon.txbm UBND xa Dong Binh  ptngon.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn  Mễ nvme.txbm UBND xa Dong Binh  nvme.txbm@vinhlong.gov.vn
Sơn Hoàng  Duy shduy.txbm UBND xa Dong Binh  shduy.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị  Tha nttha.txbm UBND xa Dong Binh  nttha.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Thị Song  Phú ttsphu.txbm UBND xa Dong Binh  ttsphu.txbm@vinhlong.gov.vn
Thạch Sa  Thia tsthia.txbm UBND xa Dong Binh  tsthia.txbm@vinhlong.gov.vn
Thái Xuân  Tình txtinh.txbm UBND xa Dong Binh  txtinh.txbm@vinhlong.gov.vn
Phạm Hữu  Vinh phvinh.txbm UBND xa Dong Binh  phvinh.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Tuyết  Sa nttsa.txbm UBND xa Dong Binh  nttsa.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Hồng  Điệp nthdiep.txbm UBND xa Dong Binh  nthdiep.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Ngọc  Tuấn nntuan.txbm UBND xa Dong Binh  nntuan.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Chánh Lộc ncloc.txbm UBND xa Dong Binh  ncloc.txbm@vinhlong.gov.vn
Mã Chí Vỉnh mcvinh.txbm UBND xa Dong Binh  mcvinh.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Văn Hiến lvhien.txbm UBND xa Dong Binh  lvhien.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Yến Linh lylinh.txbm UBND xa Dong Binh  lylinh.txbm@vinhlong.gov.vn
Huỳnh Hoàng Anh hhanh.txbm UBND xa Dong Binh  hhanh.txbm@vinhlong.gov.vn
Huỳnh Thanh Tâm httam.txbm UBND xa Dong Binh  httam.txbm@vinhlong.gov.vn
Huỳnh Thị Ngọc Thu htnthu.txbm UBND xa Dong Binh  htnthu.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Hoàng Duy lhduy.txbm UBND xa Dong Binh  lhduy.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Hồng Nhiệm lhnhiem.txbm UBND xa Dong Binh  lhnhiem.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Minh Sơn lmson.txbm UBND xa Dong Binh  lmson.txbm@vinhlong.gov.vn
Hà Văn Linh hvlinh.txbm UBND xa Dong Binh  hvlinh.txbm@vinhlong.gov.vn
Cao Việt Thắng cvthang.txbm UBND xa Dong Binh  cvthang.txbm@vinhlong.gov.vn
Dương Lê Liêm dlliem.txbm UBND xa Dong Binh  dlliem.txbm@vinhlong.gov.vn
UB KIỂM TRA      
Nguyễn Văn An nvan.txbm Uybankiemtrathiuy nvan.txbm@vinhlong.gov.vn
Bùi Văn  Nỉ bvni.txbm Uybankiemtrathiuy bvni.txbm@vinhlong.gov.vn
Ngô Hồng  Thơm nhthom.txbm Uybankiemtrathiuy nhthom.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn  Hải nvanhai.txbm Uybankiemtrathiuy nvanhai.txbm@vinhlong.gov.vn
Phạm Chí  Trung pctrung.txbm Uybankiemtrathiuy pctrung.txbm@vinhlong.gov.vn
UBND XÃ ĐÔNG THÀNH      
Trần Phước  Hưởng tphuong.txbm XaDongThanh tphuong.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn Bé  Ba nvbba.txbm XaDongThanh nvbba.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn  Vẹn nvven.txbm XaDongThanh nvven.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn  Nư nvnu.txbm XaDongThanh nvnu.txbm@vinhlong.gov.vn
Đổ Cẩm  Châu dcchau.txbm XaDongThanh dcchau.txbm@vinhlong.gov.vn
Huỳnh Thị Bảo Trân htbtran.txbm XaDongThanh htbtran.txbm@vinhlong.gov.vn
Huỳnh Thị Mỹ  Dung htmdung.txbm XaDongThanh htmdung.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Ngọc  Mỹ lnmy.txbm XaDongThanh lnmy.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Quốc  Quy ltquy.txbm XaDongThanh ltquy.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Thị  Chi ltchi.txbm XaDongThanh ltchi.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Thị Cẩm  Chi ltcchi.txbm XaDongThanh ltcchi.txbm@vinhlong.gov.vn
Ngô Thị Huyền  Thu nththu.txbm XaDongThanh nththu.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Hoàng  Chương nhchuong.txbm XaDongThanh nhchuong.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị  Trang nttrang.txbm XaDongThanh nttrang.txbm@vinhlong.gov.vn
Võ Văn  Võ vvvo.txbm XaDongThanh vvvo.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn  Phúc nvphuc.txbm XaDongThanh nvphuc.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn Hải nvhai.txbm XaDongThanh nvhai.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Viết  Toàn nvtoan.txbm XaDongThanh nvtoan.txbm@vinhlong.gov.vn
Phạm Kim  Thoa pkthoa.txbm XaDongThanh pkthoa.txbm@vinhlong.gov.vn
Phạm Thị  My ptmy.txbm XaDongThanh ptmy.txbm@vinhlong.gov.vn
Trương Văn  Nam tvnam.txbm XaDongThanh tvnam.txbm@vinhlong.gov.vn
UBND XÃ MỸ HÒA      
UBND  Xã Mỹ Hòa ubndxamyhoa.txbm UBND Xa My Hoa ubndxamyhoa.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn Dân nvdan.txbm UBND Xa My Hoa nvdan.txbm@vinhlong.gov.vn
Trương Văn  Lợt tvlot.txbm UBND Xa My Hoa tvlot.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn  Phi nvphi.txbm UBND Xa My Hoa nvphi.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn  Mạnh nvmanh.txbm UBND Xa My Hoa nvmanh.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Chí  Lập nclap.txbm UBND Xa My Hoa nclap.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Hữu  Ân nhan.txbm UBND Xa My Hoa nhan.txbm@vinhlong.gov.vn
Phạm Minh  Đông pmdong.txbm UBND Xa My Hoa pmdong.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Văn  Tấn lvtan.txbm UBND Xa My Hoa lvtan.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Ngọc  Thanh tnthanh.txbm UBND Xa My Hoa tnthanh.txbm@vinhlong.gov.vn
Trương Thị Sơ  Ly ttsly.txbm UBND Xa My Hoa ttsly.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Hồng  Phượng lhphuong.txbm UBND Xa My Hoa lhphuong.txbm@vinhlong.gov.vn
Phan Hữu Lực phluc.txbm UBND Xa My Hoa phluc.txbm@vinhlong.gov.vn
UBND XÃ ĐÔNG THẠNH      
Hộp thư xã Đông Thạnh ubxdthanh.txbm Hop thu Xa Phuong ubxdthanh.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Văn Xứ lvxu.txbm UBND Xa Dong Thanh lvxu.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn Dũng nvdung.txbm UBND Xa Dong Thanh nvdung.txbm@vinhlong.gov.vn
Võ Thanh Hào vthao.txbm UBND Xa Dong Thanh vthao.txbm@vinhlong.gov.vn
Bùi Thanh  Hồng bthong.txbm UBND Xa Dong Thanh bthong.txbm@vinhlong.gov.vn
Đặng Thị Ái  Đức dtaduc.txbm UBND Xa Dong Thanh dtaduc.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Thanh  Sơn ltson.txbm UBND Xa Dong Thanh ltson.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Thị Hồng  Miên lthmien.txbm UBND Xa Dong Thanh lthmien.txbm@vinhlong.gov.vn
Ngô Tùng  Toán nttoan.txbm UBND Xa Dong Thanh nttoan.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Minh  Giang nmgiang.txbm UBND Xa Dong Thanh nmgiang.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thị Cẩm  Tú ntctu.txbm UBND Xa Dong Thanh ntctu.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn  Sáu nvsau.txbm UBND Xa Dong Thanh nvsau.txbm@vinhlong.gov.vn
UBND XÃ THUẬN AN      
UBND  Xã Thuận An ubndxta.txbm UBND XA Thuan An ubndxta.txbm@vinhlong.gov.vn
Phạm Hữu  Đức nhduc.txbm UBND XA Thuan An nhduc.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn  Tám nvtam.txbm UBND XA Thuan An nvtam.txbm2@vinhlong.gov.vn
Trương Thành  Đến ttden.txbm UBND XA Thuan An ttden.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Nguyễn Huyền  Chân lnhchan.txbm UBND XA Thuan An lnhchan.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Văn  Mễ lvme.txbm UBND XA Thuan An lvme.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Đình  Chiến ndchien.txbm UBND XA Thuan An ndchien.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Hoàng  Thái nhthai.txbm UBND XA Thuan An nhthai.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thành  Đạt ntdat.txbm UBND XA Thuan An ntdat.txbm@vinhlong.gov.vn
Phạm Thanh  Giao ptgiao.txbm UBND XA Thuan An ptgiao.txbm@vinhlong.gov.vn
Phạm Thị  Diệu ptdieu.txbm UBND XA Thuan An ptdieu.txbm@vinhlong.gov.vn
Thạch  Thủ tthu.txbm UBND XA Thuan An tthu.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Thị Mai  Cương ttmcuong.txbm UBND XA Thuan An ttmcuong.txbm@vinhlong.gov.vn
Trương Thanh  Vũ ttvu.txbm UBND XA Thuan An ttvu.txbm@vinhlong.gov.vn
Võ Thị Kim  Phùng vtkphung.txbm UBND XA Thuan An vtkphung.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Tấn Trường  Thi nttthi.txbm UBND XA Thuan An nttthi.txbm@vinhlong.gov.vn
PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH      
Phong LDTBXH thi xa Binh Minh pldtbxh.txbm Bình Minh pldtbxh.txbm@vinhlong.gov.vn
Phan Thị Bé ptbe.txbm Phong TBXH ptbe.txbm@vinhlong.gov.vn
Phạm Thị Kiều  Oanh ptkoanh.txbm Phong TBXH ptkoanh.txbm@vinhlong.gov.vn
Đặng Thị Bé Sáu dtbsau.txbm Phong TBXH dtbsau.txbm@vinhlong.gov.vn
Huỳnh Thanh Tuấn httuan.txbm Phong TBXH httuan.txbm@vinhlong.gov.vn
Huỳnh Thị Hoa hthoa.txbm Phong TBXH hthoa.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thuý Kiều ntkieu.txbm Phong TBXH ntkieu.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Thành Lợi ttloi.txbm Phong TBXH ttloi.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Nhật Thuấn nnthuan.txbm Phong TBXH nnthuan.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Hoàng Tuấn nhtuan.txbm Phong TBXH nhtuan.txbm@vinhlong.gov.vn
PHÒNG GIÁO DỤC      
Phong Giao duc va Dao tao thi xa Binh Minh pgddt.txbm Phong Giao duc pgddt.txbm@vinhlong.gov.vn
Ngô Văn Que nvque.hbm Phong Giao duc nvque.hbm@vinhlong.gov.vn
Lê Văn Thời lvthoi.txbm Phong Giao duc lvthoi.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Bá Truyền nbtruyen.txbm Phong Giao duc nbtruyen.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Chí  Dũng ncdung.txbm Phong Giao duc ncdung.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Hiếu  Trung nhtrung.txbm Phong Giao duc nhtrung.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Hùng  Kiệt nhkiet.txbm Phong Giao duc nhkiet.txbm@vinhlong.gov.vn
Bùi Văn Khanh bvkhanh.txbm Phong Giao duc bvkhanh.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Minh  Hường nmhuong.txbm Phong Giao duc nmhuong.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Văn  Hiếu nvhieu.txbm Phong Giao duc nvhieu.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Tấn  Sơn ntson.txbm Phong Giao duc ntson.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Tấn Lộc ntloc.txbm Phong Giao duc ntloc.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thanh  Hà ntha.txbm Phong Giao duc ntha.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thành  Kiếm ntkiem.txbm Phong Giao duc ntkiem.txbm@vinhlong.gov.vn
Trần Thanh Thị Thuỳ Linh ttttlinh.txbm Phong Giao duc ttttlinh.txbm@vinhlong.gov.vn
Nguyễn Thành Công ntcong.txbm Phong Giao duc ntcong.txbm@vinhlong.gov.vn
Đào Vân Hiếu Nghĩa dvhnghia.txbm Phong Giao duc dvhnghia.txbm@vinhlong.gov.vn
Hồ Diễm Kiều hdkieu.txbm Phong Giao duc hdkieu.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Xuân Nguyệt lxnguyet.txbm Phong Giao duc lxnguyet.txbm@vinhlong.gov.vn
Mạc Hồng Thủy mhthuy.txbm Phong Giao duc mhthuy.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Thị Tím lttim.txbm Phong Giao duc lttim.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Văn Đấu lvdau.txbm Phong Giao duc lvdau.txbm@vinhlong.gov.vn
Lê Quốc Thái lqthai.txbm Phong Giao Duc lqthai.txbm@vinhlong.gov.vn