1/ VPHĐND&UBND
2/ Phòng ban
- Tư pháp
- Tài nguyên & Môi trường
- TBXH
- Nội vụ
- Quản lý đô thị
- Kinh tế
- Dân tộc
- Thanh tra nhà nước
- Ban quản lý dự án
- Tài chính kế hoạch
- Y tế
- Văn hóa thông tin
- Giáo dục